Onze algemene voorwaarden

Bij Just Connect heb je de juiste telecompartner dicht bij huis

Algemene voorwaarden van Just Connect

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Opdrachtgever”: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Just Connect

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Just Connect, alsmede op de tussen Just Connect en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Just Connect overeenstemming is bereikt.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Just Connect en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Just Connect het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand tussen Just Connect en de Opdrachtgever indien deze een aanbieding van Just Connect on-line, per e-mail, telefoon of per fax of anderszins accepteert.

2.3 In de regel zal Just Connect levering doen plaats vinden binnen twee tot vijf werkdagen, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.

2.4 Alhoewel Just Connect de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Just Connect en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Prijzen/tarieven en betaling

3.1 De door Just Connect in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3 Just Connect behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van Just Connect van de prijsverhoging.

3.4 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden, zodat nog immer weigering aan de deur kan plaatsvinden. leveringen boven € 1.000,- worden niet onder rembours verzonden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermeld.

3.5 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Just Connect gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Just Connect zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen Euro 10,– en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.6 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet-volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Just Connect het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen deze bedragen maximaal 15 % van het aanschaf bedrag van de door u bestelde hardware. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Just Connect gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Just Connect te weigeren.

3.8 Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door Just Connect gecorrigeerd.

3.9 Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Levering/leveringstermijnen/transport

4.1 De door Just Connect (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Just Connect, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Just Connect.

4.2 Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht.

4.3 Just Connect behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.4 Indien de Opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Just Connect niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is Just Connect gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door Just Connect in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Just Connect om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door Just Connect voortduurt, door de Opdrachtgever van Just Connect geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Just Connect gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Just Connect, zonder dat Just Connect hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

4.5 Indien het afleveradres van Opdrachtgever afwijkt van het adres van de contractant van het contract mobiele telefonie, zal Just Connect trachten het pakket op dit afleveradres van Opdrachtgever te bezorgen. Just Connect kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien het pakket toch op het adres van de contractant wordt afgeleverd.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Just Connect niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Just Connect door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

5.1.2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Just Connect;

5.1.3. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Just Connect toe of van Just Connect naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.

5.2. Just Connect heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Just Connect opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4. Indien Just Connect bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Just Connect gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door Just Connect uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment van aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

Reclames/Klachten/aansprakelijkheid/retouren

8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Just Connect geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Just Connect schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en Just Connect kan levering van ontbrekende, herstel of vervanging plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Just Connect geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

8.2 Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Just Connect, per aangetekende post te retourneren. conform de wet kopen op afstand. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product ongebruikt en onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken. Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een Telecom/GSM dienstenaanbieder, dan heeft dit artikel geen betrekking op de dienst en dient de Opdrachtgever zich bij evt. klachten van deze dienst zich te wenden tot deze Dienstenaanbieder, mits Just Connect niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van deze dienst.

8.3 Just Connect aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Just Connect op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Just Connect deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.

Garantie

9.1 Just Connect verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle GSM-toestellen een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.

9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook – vallen reparaties die niet door of namens Just Connect zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; indien de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.

9.3 In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een door Just Connect geleverd toestel bij ontvangst reeds stuk is (men spreekt dan van een DOA: Dead On Arrival). DOA toestellen worden gerepareerd en niet omgeruild. Voor de reparatie van DOA’s geldt bovenstaande procedure.

9.4 Just Connect is gerechtigd ter reparatie aangeboden producten in bewaring te houden totdat Opdrachtgever de eventuele uit de reparatie voorvloeiende kosten welke niet onder de garantie vallen heeft voldaan aan Just Connect. Just Connect houdt zich het recht voor na 3 maanden de vordering via de verkoop van het product te incasseren.

Persoonsgegevens

10.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever.

10.2 De Opdrachtgever zal geen reclame van Just Connect ontvangen, voor zover de Opdrachtgever daar geen toestemming heeft gegeven.

10.3 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Just Connect en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Just Connect , tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Just Connect over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Just Connect. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

10.5 Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Just Connect, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Diversen

11.1 Indien Opdrachtgever aan Just Connect schriftelijk opgave doet van een adres, is Just Connect gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever Just Connect een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door Just Connect gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Just Connect deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Just Connect is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Just Connect is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen Just Connect en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.

Addendum Belgarantie

bij Algemene leveringsvoorwaarden Just Connect

Uitgangspunt is dat de klant dat mobiele telefoon – data abonnement kiest wat bij zijn en of haar belgedrag past.

De klant verklaard samen met het akkoord gaan van de algemene leveringsvoorwaarden van Just Connect, dat hij/zij maandelijks en regelmatig gebruik maakt van het door hem of haar afgesloten abonnement.

Bij vermoeden van misbruik is Just Connect gemachtigd om de door haar uitgereikte vergoeding of geleverde hardware terug te vorderen d.m.v. een zogenaamde Clawback al dan niet op advies van de leverende provider(s).